Selasa, 17 Julai 2012

CONTOH KERTAS PEPERIKSAAN SAINS SUKAN STPM

KERTAS PEPERIKSAAN SAINS SUKAN STPM KERTAS 1 (966/1)Bahagian A

[ Jawab semua soalan dalam bahagian ini]


1.         a.         Nyatakan definasi sains sukan

                        ..........................................................................................................................................

                        ..........................................................................................................................................
[ 1 markah ]

b.                  Jelaskan dua Dasar Sukan Negara yang dugubal pada tahun 20 Januari1988.

I.                   ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

II.                ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
[ 4 markah ]

2.         a.         Berikan contoh jenis-jenis rekreasi dibawah

I.                   Rekreasi sukan

..............................................................................................................................

II.                Rekreasi Teraputik

..............................................................................................................................

III.             Rekreasi Mental / Linguastik

..............................................................................................................................
[ 3 markah ]

b.                  Bandingkan maksud dibawah

I.                   Masa Terluang [ Free Time ]

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
II.                Masa Senggang [ Leisure Time ]

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
[ 2 markah ]

3.         a.         Apakah yang dimaksudkan dengan etika dalam kejurulatihan sukan

                        .........................................................................................................................................

                        .........................................................................................................................................
[ 1 markah ]

b.      Nyatakan empat peranan dan tugas seseorang jurulatih

I.                   ..............................................................................................................................

II.                ..............................................................................................................................

III.             ..............................................................................................................................

IV.       ..............................................................................................................................
[ 4 markah ]

4.         a.         Nyatakan tujuan Cardio Pulmonary Resusitation ( CPR ) diaplikasikan pada
seseorang mangsa.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
[ 2 markah ]

b.                  Namakan tiga jenis keretakan yang berlaku pada seseorang atlet

I.                   ..............................................................................................................................

II.                ..............................................................................................................................

III.             ..............................................................................................................................
[ 3 markah ]

5.         a.         Tafsirkan “prinsip mekanikal dalam sukan

                        ..........................................................................................................................................

                        ..........................................................................................................................................
[ 1 markah ]

b.            Berikan empat fasa dalam analisis kualitatif berintergrasi

I.                   ..............................................................................................................................


II.                ..............................................................................................................................


III.             ..............................................................................................................................


IV.       ..............................................................................................................................
[ 4 markah ]

6.         a.         Berikan faktor-faktor kecederaan sukan dibawah

Faktor Intrinsik
Faktor Ekstrensik
I.


I.
II.


II.
III.


III.
[ 5 markah ]

7.         a.         Nyatakan tiga fungsi Sistem Urinari [ Urinary System ]

I.                   ..............................................................................................................................

II.                ..............................................................................................................................

III.             ..............................................................................................................................
[ 3 markah ]

b.         Namakan dua organ utama dalam sistem urinari

I.                   ..............................................................................................................................

II.        ..............................................................................................................................
[ 2 markah ]


8.         a.         Berikan tiga fungsi sistem otot rangka

I.                   ..............................................................................................................................

II.                ..............................................................................................................................

III.             ..............................................................................................................................
[ 3 markah ]


b.         Nyatakan dua ciri sistem otot rangka

I.                   ..............................................................................................................................

II.                ..............................................................................................................................
[ 2 markah ]Bahagian B

[ Jawab empat soalan dalam bahagian ini ]

9.         Sains sukan mampu menyumbang kepada pembangunan negara.

a.         Nyatakan aspek yang boleh disumbangkan kepada masyarakat dan negara.
[ 3 markah ]

b.         Huraikan sumbangan sains sukan beserta contoh yang sesuai
[ 12 markah ]

10.       a.         Terangkan fungsi sistem integumentari?
[ 7 markah ]

b.      Huraikan bagaimanakah sistem integumentari mengawal suhu badan ketika atlet
berlatih dalam keadaan suhu yang panas.
[ 8 markah ]

11.       Salah satu fungsi sistem rangka ialah menjadi tuas pergerakan manusia.

a.       Jelaskan komponen tuas
[ 2 markah ]
b.      Terangkan pengkelasan tuas dan bagaimanakah ianya ditentukan.
[ 9 soalan ]
c.       Kenalpasti satu aksi dalam sukan yang menggunakan tuas kelas ketiga dan nyatakan
beban, fulkrum dan daya.  
[ 4 markah ]12.       a.         Berikan definisi daya ?
[ 2 markah ]

            b.         Daya boleh dicirikan dalam beberapa bentuk. Apakah ciri-ciri daya tersebut ?
[ 8 markah ]

d.      Huraikan secara ringkas satu daya yang boleh diaplikasikan oleh seorang atlet lari pecut 200m ketika berlari di selekoh.
[ 5 markah ]

13.  Dalam melaksanakan amalan kejurulatihan, terdapat beberapa stail jurulatih yang sering
diamalkan.

a.         Jelaskan tiga stail kejurulatihan yang biasa dipegang oleh jurulatih?
[ 3 markah ]

b.      Huraikan tiga aspek yang penting dalam etika kejurulatihan.
 [ 12 markah ]

14.       a.         Apakah yang dimaksudkan dengan rekreasi dan kesenggangan ?
                                                                                                                        [ 4 markah ]

b.         Huraikan manfaat yang boleh diperolehi sekiranya individu mengaplikasikan rekreasi dalam kehidupan seharian?
[ 11 markah ]
                                               
15.       a.         Apakah maksud akronim RICE?
[ 4 markah ]

b.      Nyatakan lima jenis kecederaan yang dirawat dengan menggunakan RICE.
[ 5 markah ]

c.       Terangkan kaedah menggunakan RICE bagi merawat kecederaan terseliuh.
[ 6 markah ]

16.       Huraikan dua  daripada perkara berikut berkaitan dengan penyakit umum di kalangan
atlet.

I.                   Demam panas
II.                Penyakit kulit
III.             Keracunan makanan

[ 15 markah ]SOALAN TAMAT

Isnin, 16 Julai 2012

Latihan Sains Sukan STPM

Contoh Latihan : Pengurusan Sukan STPM Kertas 1

Ulangkaji / Latihan fokus untuk peperiksaan Sains Sukan K1 (966/1) sila tekankan topik dbawah utk bahagian struktur & esei (2 soalan struktur & 2 soalan esei)

1. Berikan definisi pengurusan sukan (soalan struktur)

2. Nyatakan secara ringkas kemahiran pengurusan sukan dibawah: (soalan struktur)
a. Kemahiran Berkomunikasi
b. Kemahiran Teknikal
c. Kemahiran Konseptual

3. Nyatakan tanggungjawab seonrang pengurus dalam mengurus sesebuah persatuan atau kelab sukan

4. Nyatakan etika yang dipegang oleh seseorang pengurus sukan yang menguruskan sesebuah kelab atau persatuan sukan.(soalan struktur)

5. Buat perbandingan ciri antara jenis pengurusan laissez-faire dan autokratik / Nyatakan jenis-jenis pengurusan sukan

6. Lakarkan satucontoh carta organisasi sesuatu persatuan atau kelab sukan yang anda ketahui (pecahan esei)

7. Jelaskan peranan AJK tertinggi sesuatu organisasi persatuan sukan / kelab sukan berikut:
a. Pengerusi
b. Timbalan Pengerusi
c. Setiausaha
d. Bendahari
e. AJK Promosi
f. AJK Tajaan
g. AJK Teknikal
d. Dll (soalan struktur)

8. Nyatakan elemen-elemen yang perlu dalam mengurus prasarana sukan dan peralatan sukan distor Pendidikan Jasmani anda di sekolah / Anda adalah seorang guru Pendidikan Jasmani & Kesihatan di sebuah sekolah menengah, nyatakan kriteria-kriteria yang perlu anda sediakan dalam menguruskan prasarana dan peralatan sukan di dalam stor Pendidikan Jasmani & Kesihatan dibawah seliaan anda

Contoh Soalan Sains Sukan

SOALAN SAINS SUKAN TINGKATAN 4


Arahan : Jawab Semua Soalan

1. Definisi sains sukan yang paling tepat ialah

A. Kajian yang sistematik membabitkan sains dalam sukan
B. Kajian yang membabitkan aplikasi-aplikasi sains dalam sukan.
C.Satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan atlit dalam sukan
D.Satu bidang kajian saintifik yang melihat kesan pengaruh sukan kepada atlit

2. Sains Sukan adalah penting dari aspek prestasi sukan, kesihatan, rekreasi, ekonomi dan
    kejayaan. Kenyataan yang manakah BENAR tentang kepentingan mempelajari sains sukan  
    dari aspek prestasi sukan?

            A. memberi peluang kepada penyertaan yang maksimum
            B. meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan yang menyeluruh
            C. membantu atlit dan jurulatih dalam peningkatan prestasi
            D. mewujudkan peluang kerjaya dalam bidang sukan

3. Sains Sukan adalah penting dari aspek ekonomi dan kenyataan yang manakah 
    BENAR tentang kepentingan mempelajari sains sukan dari aspek ekonomi ?

A.    Memperbaiki struktur kaedah latihan bagi sesorang jurulatih.
B.    Menjadikan sukan satu kerjaya.
C.    Menggalakkan industri pembuatan alatan dan pembinaan pasarana sukan.
D.    memberi peluang kepada penyertaan yang maksimum

4. Sukan Untuk Semua boleh dikaitkan dengan
           
A.    Sukan Massa
B.    Sukan Olahraga
C.    Sukan Teras
D.    Sukan Olampik

5. Dasar Sukan Negara digubal untuk perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan
    negara. Diantara pernyataan yang berikut, yang manakah definisi bagi Sukan Untuk  
    Kecemerlangan?

            A. untuk pengekalan dan peningkatan tahap kesihatan dan kesejahteraan anggota
                 masyarakat.
            B. membangun dan meningatkan pengetahuan dan amalan sukan
            C. menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan kepada atlit
            D. sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan dan syarat-syarat.


6. Berikut merupakan strategi dan perlaksanaan untuk mencapai objektif Dasar Sukan Negara    
    melalui penekanan terhadap beberapa aspek. Berikut manakah aspek-aspek yang
    ditekankan?
           
I.    Perancangan
            II.   Kewangan
            III.  Pelan tindakan
            IV. Kemudahan


A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. I, II dan IV
D. II, III dan IV

7. Rasional Dasar Sukan Negara dikaji dari aspek perkembangan sukan kepada individu, 
    masyarakat dan negara. Antara contoh sukan yang terlibat dengan kenyataan diatas adalah :-

            A. Larian Terbuka Jambatan Pulau Pinang
            B. Sukan Rakyat
            C. Majlis Sukan Pahang
            D. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan

8. Rasional Dasar Sukan Negara peringkat individu ialah
           
            I.   Pembentukan sahsiah,kesedaran dalam diri
            II.  Pembinaan kualiti moral masyarakat sesuai dengan aspirasi Negara
            III. Peggunaan masa senggang yang berfaedah dan bermakna
            IV.Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti.

            A. I dan II
            B. I dan III
            C. III dan IV
            D. I , II , III , IV

9. Definisi Etika Dalam Sukan ialah

            A. Sentiasa mengamalkan rasa rendah diri ketika bermain.
            B. Berpegang teguh pada nilai moral ketika mencapai kemenangan.
            C. Mematuhi kod etika profesional dan peraturan yang telah ditetapkan.
            D. Memberikan maklumat yang salah untuk memastikan kemenangan pasukan.

10. Etika dalam sukan melibatkan perkara-perkara di bawah
           
I.  Semangat Kesukanan
II. Bersungguh – sungguh
III.Mematuhi peraturan dan undang-undang
IV.Mematuhi dan menghormati keputusan pengadil

A.    I sahaja
B.    I , III , IV
C.    I dan II
D.    Semua di atas11. Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam mengelola sesuatu pertandingan.
             
I    Jenis pertandingan
            II   Kewangan
            III  Agihan perlawanan yang adil
            IV Alatan dan kemudahan yang ada

A. I dan II
B. II dan III
C. I, II dan IV
D. I, II, III dan IV

12. Terdapat tiga elemen utama yang dapat menentukan kejayaan dalam sesebuah pengurusan 
      sukan iaitu

             I    Sikap professional
             II   Persedian profesional
            III  Perkembangan professional
             IV Permainan-permainan professional

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II, III dan IV

13. Peraturan Am Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) melibatkan
           
A.    peserta perlu bertanding mengikut satu kumpulan umur sahaja bagi satu pertandingan dalam masa yang sama.
B.    peserta kumpulan umur 15 tahun boleh menyertai pertandingan kumpulan umur 18 tahun.
C.    peserta yang lewat pendaftaran kelahiran pada peringkat umur yang disertainya layak menyertai pertandingan permainan MSSM.
D.    kiraan umur 18 tahun dan ke bawah, 15 tahun dan ke bawah, 12 tahun dan ke bawah adalah pada 1 Januari tahun berikutnya.

14. Lembaga tatatertib dalam MSSM terdiri daripada :-

            I. Timbalan Ketua pengarah / wakil
            II. Pengerusi Jawatankuas Taknik MSSM / wakil
            III. Jurulatih dan pengurus pasukan
            IV. Setiausaha Agung MSSM

            A. I dan II
            B. II , III dan IV
            C. I , II dan IV
            D. Semua di atas

15. Berapa jumalah wang bantahan bagi satu-satu kejohanan MSSM

            A. RM 200.00
            B. RM 100.00
            C. RM 150.00
            D. RM 250.00


16. Jean Jacques Rousseau telah menghasilakan sebuah buku tentang Sains Sukan yang
      Berjudul ____________ pada tahun ___________.
           
A.    Emile ………1726
B.    Sports………1762
C.    Sport Science 176
D.    Emile………..1762

17. Pada abad ke 19 seorang saintis German H. Piper telah menggunakan sejenis alat untuk
      megukur impuls elektrik yang dihasilkan oleh otot manusia ketika bergerak.Alat tersebut
      dikenali sebagai ____________.

            A. EMG                        B. ECG             C. BCG             D. EEG

18. Pada tahun 1995 satu kongres telah diadakan di Atlanta dan ia mejadi pencetus kepada
      pergerakan Sains Sukan seluruh dunia. Kongres tersaebut ialah ______________________.

A.    Kongres Sains Sukan Sedunia II
B.    Kongres Sains dan Gunaan
C.    Kongres Sains Sukan III
D.    Kongres Sains Sukan Atlanta III

19. Pada tahun 1985 Majlis Sukan Negara telah memperkenalkan satu skim dengan tujuan dapat
      meningkatkan pegetahuan dan profesionalisme seseorang jurulatih yang dikenali
      sebagai_____________.

A.    Skim Kejurulatihan Sains Sukan
B.    Skim Kejurulatihan Sukan
C.    Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan
D.    Skim Kejurulatihan level I , II dan III

20. Terdapat berapa ketegori  berdasarkan umru dalam sesuatu acara dalam MSSM

A.    2 ketegori
B.    3 ketegori
C.    4 ketegori
D.    5 ketegori


( 20 markah )
Bahagian B ( Jawab dalam kertas jawapan )


Arahan : Jawab soalan bahagian B ( i ) dan pilih 2 tajuk daripada bahagian B ( ii )

B ( i ). Bincangkan peluang dan kerjaya dalam Sains Sukan. ( 10 markah )

B ( ii ) Pilih 2 daripada tajuk dibawah dan huraikan sumbangan Sains Sukan kepada
           bidang yang anda pilih.( 20 markah )

a.     Ekonomi
b.     Sosial
c.     Negara
d.     Sahsiah
e.     Perpaduan